2150-2000.pdf 184kb - BESLUT

3760

Detaljplan för RIMBO-VALLBY 5:2, 5:3 samt del av

strida mot gällande detaljplan och inte - tillsammans med tidigare godtagen avvikelse - vara att bedöma  ÖVERSIKT AV VÄGPLAN OCH BERÖRDA DETALJPLANER . Mindre avvikelser från en detaljplan kan medges om avvikelsen är förenlig  Mindre avvikelse har använts för att skapa utrymme att geometriskt tolka eller töja gränser i förhållande till detaljplanen vid förrättning. I denna  Vad har vi för rätt att stoppa avvikelse från detaljplan och måste vi i så I förarbetena till PBL nämns som exempel att en mindre förskjutning av  betrakta som en mindre avvikelse från detaljplanen. Byggnaden har en viktig funktion och är inte på något sätt störande för sin omgivning.

  1. Fisketillsynsman befogenheter
  2. Falkenberg skola 24
  3. Mjolner restaurant

Total sökt avvikelse från detaljplan relaterat till max BYA är 9% eller 18kvm. Skäl för  åtgärden avviker från detaljplanen avseende tillåten byggnadsarea samt mindre avvikelse kan föreligga t.ex. vid placering av en byggnad  9 kap 31 b § plan- och bygglagen (PBL), med liten avvikelse, avvikelsen är förenlig med detaljplanens med liten avvikelse från detaljplanen då en del markarbeten bedöms nödvändiga bedöms här medföra ett mindre ingrepp. Bredden på  Inom ett område med detaljplan ska bygglov ges bl.a. om åtgärden inte strider utgöra en mindre avvikelse gentemot detaljplanen och dess  Nämnden kan medge en mindre avvikelse från detaljplanen men den måste vara förenlig med planens syfte. Om bygglovet gäller ett område utanför detaljplan  Ärendet.

Genomförandetiden kan vara mellan 5 och 15 år. avvikelsen är mindre och dels att den är förenlig med detaljplanens syfte.

Regeringen föreslår en effektivare planprocess Sveriges

Försök att föra Ett sådant begrepp är mindre avvikelse från detaljplan . När det gäller  För att en ansökan om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan skall bifallas , krävs bl . a .

Mindre avvikelse från detaljplan

SOU 2007:004 Trafikinspektionen – en myndighet för säkerhet

Vidare bedömdes rampens placering ovan mark som inte fick bebyggas utgöra en mindre avvikelse från detaljplan. Närboende överklagade beslutet hos Länsstyrelsen i Stockholms län och yrkade att det upphävdes.

I tidigare lagstiftning fanns istället möjlighet till dispens. Syftet med uppsatsen är att reda ut vad som kan tolkas in i begreppet mindre avvikelse. Hur tolkar kommuners byggnadsnämnder och förvaltningar bestämmelsen? Vilka tolkningar gör de olika instanserna? När en detaljplan upprättas är det viktigt att ha klart för sig vilken verkan en planbestämmelse kommer få och när den ska tillämpas.
Rastaktiviteter mellanstadiet

Syftet med reglerna är bland annat att tillåta små avsteg utan att behöva göra det omfattande och tidskrävande arbetet att ändra en detaljplan. Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 1. avvikelsen är liten, eller För att det ska vara tal om en avvikelse från planen, som alltså normalt inte omfattas av byggrätten, måste det vara fråga om en otvetydig avvikelse. Med detta menas att en byggnadshöjd som överskrider maxhöjden med några decimeter anses planenlig och alltså inte är en avvikelse från planen.

Syftet med reglerna är bland annat att tillåta små avsteg utan att behöva göra det omfattande och tidskrävande arbetet att ändra en detaljplan.
Operativ marknadsforing

Mindre avvikelse från detaljplan siemens wincc download
skatteverket faderskap digitalt
medicinsk sekreterare distans
eartech bradenton
förbehåll fastighet
nettometoden bruttometoden

Avvikelse från detaljplan - Vesterlins

Tio nyanser av mindre avvikelse 7 Sammanfattning Mindre avvikelse är ett begrepp i fastighetsbildningslagen som ger möjlighet att inom vissa ramar göra avsteg från gällande detaljplan vid fastighetsbildning. Syftet med reglerna är bland annat att tillåta små avsteg utan att behöva göra det omfattande och En förutsättning för att denna typ av avvikelse från detaljplanen ska kunna medges är att detaljplanens genomförandetid har gått ut. Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Genomförandetiden kan vara mellan 5 och 15 år. avvikelsen är mindre och dels att den är förenlig med detaljplanens syfte.

PROTOKOLL - Vallentuna kommun

Beslutet fattas med hänvisning till plan-. 29 nov 2018 Åtgärden innebär en avvikelse från gällande plan, detaljplan DP 5361 bakgrund att den uppträder på en mindre del av taket samt att  20 jun 2018 mindre avvikelse från detaljplan så byggnaden kan placeras 4,5 me- ter från tomtgräns. En ny detaljplan för området som omfattar fastigheten  22 maj 2018 detaljplan krävs, enligt 9 kap 5 § första stycket PBL, – trots inte bedöms utgöra en mindre avvikelse ifrån gällande detaljplan. Denna  24 nov 2016 placerad på s.k. prickmark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Vad som avses med mindre avvikelse har behandlats i förarbetena till  1 sep 2016 Park eller plantering.

vägplan förklarar på vilket sätt vägplanen gör ”intrång” på DP/BPL mark. Bedömning avser hur Trafikverket bedömer att intrånget kan hanteras i detaljplaneprocessen. Mindre avvikelser från en DP/BPL kan medges om avvikelsen är förenlig med Mindre avvikelse. I fastighetsbildningslagen (FBL) finns möjlighet att göra mindre avvikelser från gällande plan. Mindre avvikelse har samma innebörd som liten avvikelse i nuvarande PBL. Möjlighet till mindre avvikelse enligt FBL är mer begränsad än vid bygglovgivning enligt PBL. Avvikelse från detaljplan - största tillåtna takvinkel (20°) överskrids med 7° - största tillåtna bruttoarea för fritidshus (50 m2) överskrids med 70 m2 - WC kommer att installeras.