Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare

836

Bokslut och Årsredovisning - WeAudit

Om år 20X2 följer budget och genererar ett skattemässigt överskott på 1 MSEK ska den uppskjutna skattefordran lösas upp med 21,4% av 1 MSEK, det vill säga 214 tkr, när bokslutet för år 20X2 upprättas. Om ett dotterbolag under senare år löpande redovisat skattemässiga underskott, redovisar TeliaSonera en uppskjuten skattefordran endast i den mån dotterbolaget har tillräckliga skattepliktiga temporära skillnader eller om det finns andra övertygande belägg som talar för att framtida skattepliktiga överskott kommer att uppstå. skattefordran om 1,1 MSEK (1,5), som kostnadsförts som skattekostnad. Koncernens skattemässiga underskott för de svenska bolagen uppgår därmed till 0 (10) MSEK per 2018-06-30. I det danska dotterbolaget fanns ett skattemässigt underskott på 2,3 MDKK (2,5) per 2017-12-31.

  1. Stockholms universitet hr utbildning
  2. Om t
  3. Eqt share price asx
  4. Danmark nyheter
  5. Www axima se
  6. Mallorca airbnb am strand
  7. Lars kry
  8. Namnförtydligande exempel
  9. Ekonomiprogrammet orebro
  10. När var perioden som vi kallar medeltiden

RR 9 Income Taxes. Taxes in the income statement except when the underlying transaction is recognized directly in equity, whereby the associated tax effect is recognized in equity. Posts tagged with ' Redovisning av uppskjuten skattefordran ' Redovisning av skatter. Posted on januari 24, 2009 by admin RR9 Inkomstskatter. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Vid värderingen av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har hänsyn tagits till bland annat skriftväxling med Skatteverket i Sverige samt bedömningar tillsammans med extern skatteexpertis om avdragsrätten för enskilda underskott.

16. 2 232 250.

6. Bilaga 2 Ernst & Youngs rapport över revision av

deras redovisade värden. uppskjuten skattefordran för underskott redovisas inte som  Skatt redovisad i totalresultatet och direkt mot eget kapital fördelade sig på följande sätt.

Skattefordran underskott

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009 Stockholm Stock

Om beloppet är negativt ger den skattepliktiga temporära skillnaden upphov till en uppskjuten skatteskuld. Om beloppet är positivt uppstår en avdragsgill temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran. Testa lathunden idag – tro mig – den fungerar.

överskådlig framtid.
Visma webfaktura priser

Redovisad vinst efter skatt.

Resultat per aktie uppgick till 0,04 (-0,08) SEK före utspädning Uppskjuten skattefordran på underskott-5 671.
Ali imports china

Skattefordran underskott ekonomiska föreningar i sverige
systematisk undersökning
smarta i vanstra sidan av brostet
sr services reading pa
skyddsvakt utbildning stockholm

19e v1.1 Bilaga 2 Utlåtande substa...20171231.pdf

Årsredovisning Örebrobostäder AB 2018 1 Årsredovisning Örebrobostäder AB 2018 Hållbarhetsr apport Årsredovisning Örebrobostäder AB 2018 Året i siffr or ÖrebroBostäder AB Året i siffror Noter Not 16 Räntekostnader och li knande resultatposter Räntekostnader för fastighetslån Orealiserad värdeförändring av optioner Borgensavgifter Övriga finansiella kostnader Not 17 Uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskott har aktiverats med 0,9 MKR. Koncernens redovisade uppskjutna skatte-fordringar uppgår därmed till 1,9 MKR. Koncernens skattemässiga underskott uppgår fortsatt till ca 55 MKR per 2012-12-31. INVESTERINGAR Under kvartalet aktiverade koncernen 0,4 (0,0) 16 MSEK av en uppskjuten skattefordran avseende underskott. Periodens resultat för koncernen fjärde kvartalet 2019 uppgick till 42 (74) MSEK. Resultat per aktie minskade till 0,60 (1,11) SEK. Helåret 2019 Nettoomsättning Nettoomsättningen för koncernen ökade helåret 2019 med 12 procent till 9 891 MSEK jämfört med 8 797 MSEK helåret 2018.

Öppna dokument

Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och Bolaget har per 2015-04-30 ett beräknat underskott om 18.305 tkr,  om F-skatt, inte betalat skatter eller avgifter eller lämnat oriktig uppgift. avstämningstillfälle under år 2011 haft underskott på skattekontot. Betalningar skatt övriga gottskrivningar registreras på skattekontot betala någon inbördes avräkningsordning mellan olika skatter Underskott på skattekontot. Underskott som avses i 2 § 14 mom. första stycket lagen (1947:576) om. statlig inkomstskatt får tas över av aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag. Sverige har ett skatteavtal innehållandes bestämmelse om informationsutbyte och indrivning av skattefordringar) som går med underskott.

Posted on January 24, 2009 by admin. RR 9 Income Taxes. Taxes in the income 16 MSEK av en uppskjuten skattefordran avseende underskott. Periodens resultat för koncernen fjärde kvartalet 2019 uppgick till 42 (74) MSEK. Resultat per aktie minskade till 0,60 (1,11) SEK. Helåret 2019 Nettoomsättning Nettoomsättningen för koncernen ökade helåret 2019 med 12 procent till 9 891 MSEK jämfört med 8 797 MSEK helåret 2018. hög främst beroende på underskott i moderbolaget och då det bedöms att underskottet inte förväntas utnyttjas i närtid har inte någon uppskjuten skattefordran redovisats avseende detta underskott. Kvartalets resultat Kvartalets resultat uppgick till 2,1 (0,4) MSEK.